NATURISTA
Hlavní strana

Naturistické lokality
Česká republika

NUDA & NATURA 
Největší forum v ČR

NATURRELAX
Pražští naturisté

Tábor Nodropedů

Naturisté v regionech

ZPRÁVY   Naturistovy cestopisy
O nepřikrášleném Ježíši v naturistickém hávu
Trocha zasvěcených historických postřehů a souvislostí od zasvěcence z nejpovolanějších  
20. dubna 2005
Georg Normann   

Podstatné výňatky z diskuze o historických momentech, které určovaly náhled na lidskou nahotu:

1. Kupodivu bychom si měli hned na úvod definovat pojem a tím je "nahota". Opravdu nemá cenu diskutovat s lidmi, kteří neznají dobové a historické pozadí, zvyky a mravy jednotlivých kultur a spoustu jiných sounáležitostí a kteří bez hlavy a paty chrlí biblické verše jak z kulometu. Nahotu definuje třeba židovské právo (Talmud, Šulchan aruch) asi tak,když má žena odhalenou ruku či nohu o délce šířky dlaně. V praxi to znamená, že když si žena oblékne sukni končící v půli lýtek je již považována za zcela nahou. U vdaných žen je to ještě přísnější. Za úplně nahou ženu se považuje ta, která nemá zahaleny vlasy. Z tohoto hlediska je tedy jedno, zda jde k vodě v plavkách, nebo nahá.
2. Druhá věc je ta, kde vznikly tyto zvyky a co je způsobilo. Jednoznačně to byl vpád helénistické kultury do Izraele po válečných taženích Alexandra Makedonského. Znamenalo to kult nejen Dia Olympského, ale i lidského těla, sportu a především nahoty. Odtud pochází i odpor Židů k tělesným cvikům a vůbec sportovním kláním. Atak se jinoši styděli za své obřízky až se páni rabíni pěkně naštvali a učinili "nezbytná opatření". Spíš by mě zajímalo, jak by se vyvíjel judaismus, kdyby tento kult s sebou přinesl přísné zahalování těla a odpor k nahotě. Není to vůbec od věci, poněvadž Starý zákon je ostrým protestem proti všem pohanským praktikám okolních národů. Zde je kořen rozlišování živočichů na čisté a nečisté (vepř byl kultovním obětním zvířetem Babyloňanů, zající zase žili v místech, kde dle tehdejších představ řádili různí démoni, šepifoni).
Stejně tak i akadský "šapatu" = smolné dny přestání, kdy se prostě nedoporučovalo pracovat, aby nenastal nějaký malér, našel v Bibli svůj protějšek v šabatu dni Božího požehnání. Původně fáze měsíce (lunární měsíc má 29 a půl dne; 14. a 15.den je úplněk - sedmý den je tedy dem, kdy je osvětlena polovina Měsíce).
Ale i příběh o opilém Noemovi. Provinění Chama nespočívalo v tom, že uzřev otcovu nahotu, ale v tom že se dopustil těžké modloslužby - kultu plodnosti - poněvadž Noe po svém vystřízlivění poznal, co mu učinil jeho syn (myslím, že nemá cenu rozebírat detaily), nikoliv, že se doslechl, že jej uviděl nahého.
Ještě k antické kultuře menší doplněk, že ne vždy byla nahota tolerována a už vůbec ne, co bychom dnes mohli nazvat voyerismus. Víz následující úryvek z knihy otce dějepisu Herodota:
"Kandaulés byl velice zamilován do své manželky a ve své lásce se domníval, že má za manželku daleko nejkrásnější ze všech žen. Měl mezi svými tělesnými strážci Gyga, syna Daskylova, který byl jeho oblíbencem, a tomu se svěřoval i s nejdůležitějšími záležitostmi; tomu také nadmíru vychvaloval krásu své ženy, neboť byl o ní přesvědčen. Neuplynulo mnoho času a Kandaulés, kterého měl stihnout zlý osud, pravil Gygovi:
„Zdá se mi, že mi, Gygu, nevěříš, když ti líčím krásu své ženy; uším ostatně lidé méně věří nežli očím. Postarej se, abys ji viděl nahou."
Gygés však vzkřikl velice a řekl:
"Jaká pošetilá slova to, pane, pronášíš, když mi přikazuješ, abych se díval na svou paní a velitelku, když je nahá! Žena spolu se šatem svléká také stud. Již dávno přišli lidé na správná pravidla, z nichž je třeba se poučit. Jedno z nich říká, že se má každý dívat na své. Věřím ti, že je ona ze všech žen nejkrásnější, a prosím tě, abys ode mne nežádal, co se nesluší."
Takovými slovy se Gygés bránil, neboť se obával, aby mu z takového skutku nevzešlo nějaké neštěstí. Kandaulés však odpověděl:
„Neboj se, Gygu, neměj strach, že ti to říkám, abych tě zkoušel, a buď bez obav před mou ženou, že by ti ona způsobila nějakou úhonu. Hned zpočátku to uspořádám tak, že ani nepostřehne, že ji vidíš. Postavím tě za otevřené dveře naší ložnice; jakmile tam vejdu, vstoupí i moje žena do lůžka. Blízko vchodu je tam křeslo, na které bude při svlékání odkládat svůj oděv kus po kuse. Budeš si ji moci prohlédnout úplně v klidu. Až půjde od křesla k lůžku a bude k tobě obrácena zády, hleď se odtamtud dostat, aby tě neviděla vycházet ze dveří."
Gygés tedy svolil, protože mu nic jiného nezbývalo. Když Kandaulés uznal, že je čas jít spát, zavedl Gyga do ložnice; hned nato přišla i jeho manželka. Gygés se na ni díval, jak se po příchodu svlékala. Když se k němu obrátila zády a šla k lůžku, vyplížil se ze svého úkrytu a šel ven. Žena však ho při odchodu zahlédla. Uvědomila si, že původcem činu je její muž, ale ani se neozvala, ač byla zahanbena. Nedala na sobě znát, že něco zpozorovala, a pojala úmysl, že se Kandaulovi pomstí. U Lýdů, jako skoro u všech ostatních barbarů, se totiž považuje za velkou hanbu i pro muže, když ho někdo spatří nahého…."

3. Křesťanství bylo vybudováno nejen na bázi judaismu, ale i antické kultury a odtud i co se týká těla bylo daleko benevolentnější. Od církevních otců například víme, že apoštol Jan, když prodléval v Efezu s oblibou navštěvoval místní lázně. Jakmile se tam objevil jeho věčný oponent "bludař" Kerint, promptně lázně opouštěl. Od svatého Cyrila Jeruzalémského jsme zase obeznámeni, že církev křtila v babtistériích katechumeny nahé za přítomnosti celé pospolitosti. To se tak činilo až do okamžiku, kdy církev postupně přešla z křtu ponořením na pokropení malých dětí. Praxi dnešních protestantských církví, kdy křtí své nové ovečky v bílých rouchách, nebo v plavkách považuji za veliké nedorozumění, protože křest byl původně po vzoru židovské mikve. Tam musí být dvojí druh vod. Voda pramenitá a voda dešťová. Podle biblické zprávy o stvoření Bůh oddělil vody od vod. Opětným spojením těchto vod nastává stav, který byl na samém počátku a člověk, který se ponoří do těchto vod nabývá těch vlastností, které byly při stvoření světa - jinými slovy stává se znovuzrozeným tvorem. Proto nemůže být žádné překážky mezi tělem člověka a vodou. Tento druh vod se nachází právě v přírodních lokalitách - v řekách proto čteme, že Jan křtil v Jordánu, pro množství vod - jinými slovy, tam, kde vody měly náležitou kvalitu.
4. A jako poslední a klíčový bod bych nastínil vztah společnosti k nahotě. A ten může být velmi různý. Můj dědeček (1895-1961) byl vojákem c.k. armády zajatým v Rusku. Stal se legionářem a bojoval proti bolševikům. Vždy tvrdil, že v jinak religiózním pravoslavném Rusku se koupaly celé vesnice v řekách či jiných vodních plochách a to od těch nejmenších až po starce nad hrobem zásadně nazí. Stalo se kdysi, když naši legionáři jatí studem vstoupili do vody ve spodkách. V tom okamžiku všichni Rusové s povykem a ve spěchu vystoupili z vody. Byli totiž přesvědčeni o tom, že ti cizinci mají nějakou pohlavní chorobu (nejspíš syfilis) a proto nechtějí odhalit pohlavní orgány. Jiné vysvětlení prostě neměli.
Stejně i moje babička (†1984) tvrdila, že při žních bylo za jejího dětství zcela běžné, že ženy pracovaly řečeno dnešní mluvou "na hoře bez". Ostatně stačí se podívat na dobové obrazy Aleše, Hynaise, Mánese a spousty dalších světových malířů v čem se tehdy lidé koupali, pracovali za horka (symbol léta) či dokonce piknikovali.
Tím chci říci, že snad neexistuje odpověď na otázku, co říká Bible na nudismus či naturismus. Problém spočívá v tom, zda je to pro člověka společensky únosné. Vzpomeňme na fotografie Petry Buzkové. Nebo zda by bylo dobré pro učitelku, kdyby ji na n-loklitě vyfotografoval některý z žáků a snímek umístil na nástěnce. Dnes kdy má fotoaparát prakticky každý lepší mobilní telefon to není nic tak vyloučeno. A kdyby to nevadilo přímo paní učitelce, tak kde máme jistotu, že by to nevadilo někomu z rodičů žáků, kolegyním a třeba paní ředitelce.
Tedy podle mě je to problém společenský, nikoliv náboženský.
Apropo já považuji vůbec pojem křesťanští naturisté za nesmysl. To je to samé, jako by někdo chtěl založit klub křesťanských turistů či fotbalistů. Osobně si myslím, že to pramení z nepochopení jejich církevních "bratří v Kristu" a tak hledají k sobě někoho kdo má na věc stejný názor. Ostatně mé letité zkušenosti jsou takové, že křesťané téměř nikdy neopouští určitou denominaci, že by nesouhlasili s věroukou, ale že se jim tam nelíbí vztahy, nebo se s někým pohádali apod.
N.

Vzpomínám si na jedno setkání s Adventisty s.d. Oni jsou totiž přísní abstinenti a dáni si jednoho "oroseného" půllitra znamená téměř exkomunikaci z církve (jak může někdo takhle pohrdat Božími dary). Vždy tvrdili, že si neumí představit Ježíše jak pije nějaký opojný nápoj. Proto dodnes dávají svým členům k Večeři Páně

(jen tak do závorky uvádím, že to není Večeře Páně - tedy židovský seder. Je to lámání chleba - jistý relikt kiduše, neboli pohoštění, kterým končí dodnes každá židovská bohoslužba. Památka poslední večeře Páně s učedníky se konala vždy 14. dne židovského lunárního měsíce nisanu, ve východní části Římské říše; v její západní části se konala ve zjednodušeném čase - první víkend po prvním jarním úplňku. To se nelíbilo žáku apoštola Jana svatému Polykarpovi a ten přispěchal coby ctihodný kmet v roce 153 do Říma, aby se dohodl s místním biskupem Anicetem. Nikterak se nedohodli a tak ještě nějakou dobu na východě slavili tuto památku Poslední večeře vedle lámání chleba. Časem památka poslední večeře zcela zanikla)

Nekvašenou šťávu a jsou si přesvědčeni o tom, že na Pesach - Velikonoce nesmělo být nic nekvašeného. Ale oni naopak dávají nápoj, který kvas obsahuje. Kdyby nabídli víno alkoholické - tudíž vykvašené, bylo by to víno bez kvasu, tak jak určují židovské pesachové zákony.

Co tím chci říci. Chci tím reagovat na otázky některých křesťanů, kteří kladou otázky typu, zda by se Ježíš veřejně odhalil a jim podobné. Kdyby mnozí křesťané viděli skutečného Ježíše, tak by se zcela určitě zděsili. Odchovaní na vzezření typu árijce se světlými vlasy a modrýma očima by je zcela určitě postava snědého a černookého orientálce přivedla do infarktového stavu. Stejně i jeho chování by mnohé zděsilo. Nebyl určitě žádný asketa, nic si neodříkal. Vyhledával kolikrát pochybnou společnost a místa kam by mnohý ani nevstoupil. Nechci říci farizej, protože jsem bytostně přesvědčen, že je tato skupina dosti zkreslena. Nebýt jich, tak by židovství těžko přežilo následky Židovské války (66-72) a zničení hlavního kultovního centra a tím byl chrám. Určitě nechodili se sklopeným zrakem, aby se nevystavili pokušení, že uvidí nějakou sličnou ženu. Naopak, talmud přikazuje, aby každý Žid učinil 100 požehnání a tak nevidím jediný důvod proč by takové ženě či dívce v duchu nepožehnal. Neplést si to s mnišstvím a to katolickým nebo buddhistickým!
Navíc na kříž byl Ježíš přibit zcela nah a vůkol něho byly i ženy a necítily se jeho nahotou pohoršeny. Pozdější církev se s touto představou nedokázala vyrovnat a proto raději vyobrazovala Ježíše s bederní rouškou. Jan nekřtil Ježíše v Jordánu zcela určitě oblečeného..
Já si myslím, že zde má člověk naprosto svobodnou vůli, zda jít či nejít na n-lokalitu a nikdo mu nemá právo radit nebo dokonce mu to nedoporučovat a ohánět se biblickými citáty vytrženými z kontextu. Nevidím jeden jediný důvod, proč by kterýkoliv křesťan neměl být ostatními nazýván bratem jenom proto, že se koupe či opaluje nahý, dá si pivo nebo zapálí cigaretu (to poslední bych doporučoval ze všeho nejméně, navíc mi to nějak s naturismem nějak nekoresponduje).
No a konečně sexuální představy máme snad všichni. Sex je darem od Hospodina a jako kterýkoliv jiný dar je snadno zneužitelný. Ale to je již jiné téma. Chtěl jsem přidat do sekce Audio video názor sexuologa na nudismus (z relace Radiožurnálu Co vás zajímá - necelých 1Mb v Mp3) ale není volného místa díky videoklipům. Podle jeho slov častý pobyt na n-lokalitách sexuální vášně tlumí a nikoliv stimuluje. Já zase říkám, že dnes žije svět v jednom velikém podvodu. Neustále jsou ukazovány růžné missky a modelky s různých parametrů a kde jinde může třeba takový hoch ocenit křehkou krásu svojí dívky než na n-lokalitách ve srovnání s ostatními "normálními" ženami a dívkami.
Navíc jsem si na těchto lokalitách povšiml nevídané slušnosti, kdo přijde pozdraví, stejně když odchází, lidé si mají k sobě blíže. A v tom je i jádro biblického poselství.
A ještě na úplný závěr jedno homonymum. Oděv se řekne v jazyce Bible beged a toto slovo znamená i pokrytectví a faleš. Zajímavé co?

Tolik můj názor a moje zkušenost.
Omlouvám se klubovému osazenstvu za svoji psavost, nechci dělat zde žádnou přednášku, ani dělat ze sebe chytrého, ale některým křesťanům možná výše uvedené informace poslouží. Proto je tento příspěvek převážně věnován jim.
N.

Diskuze na téma: Naturismus a náboženství
Křesťanství a nahota - rozhovor naturisty a křesťana